1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

BENDRA INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kodas 304449312, Gintaro g. 33A, LT-00134 Palanga, el. p.info@palangosvsb.tl, tel. 8 663 61 420.

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Įstaigos funkcijų, paslaugų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas valstybines funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure taisyklės

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Palangos miesto savivaldybėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Asmenys turi teisę:

Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR).

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmuo atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.)

 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys yra netikslūs; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia asmeniui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už asmens priežastis.)

 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (BDAR 20 str.);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 str.).

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  Duomenų apsaugos pareigūną – visuomenės sveikatos stiprinimno specialistę (koordinatorę) Giletą Petrošiūtę, el. p. jaunimas@palangovsb.lt, tel. 8 687 42 358.

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į įstaigą (Gintaro g. 33A, Palanga), užpildę laisvos formos prašymą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • siųsdami laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu (Gintaro g. 33A, LT- 00134, Palanga)
 • siųsdami elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu info@palangosvsb.lt;
 • prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
 • Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

***

INTERNETO SVETAINĖS www.palangosvsb.lt PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje pateikiame pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie duomenų valdytojo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, juridinio asmens kodas 304449312, adresas Gintaro g. 33A, Palanga, Lietuva, tel. 8 663 61420, elektroninio pašto adresas info@palangosvsb.lt (toliau – Sveikatos biuras), atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Ši politika skirta asmenims, kurie naudojasi Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetaine www.palangosvsb.lt, taip pat taikoma kitose žemiau įvardintose situacijose, kai asmens duomenis Sveikatos biuras tvarko vykdydamas savo funkcijas. Politikoje aprašomi tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Sveikatos biuro privatumo politika taikoma toliau išvardintais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

 • vidaus administravimas;
 • skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimas, konsultacijų teikimas;
 • interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas (slapukų naudojimas);
 • naujienlaiškių siuntimas.

Naujienlaiškių siuntimas

Jeigu Sveikatos biuro interneto svetainėje užsisakėte naujienlaiškį, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus naudojami tam, kad galėtume Jums pateikti informaciją apie Sveikatos biuro renginius, naujienas ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją. Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo. Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė naujienlaiškių atsisakyti.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Slapukai gali atlikti toliau išvardintas funkcijas:

 • veikimą užtikrinantys ir gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
 • šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

SLAPUKO PAVADINIMAS SLAPUKO PASKIRTIS SAUGOJIMO TRUKMĖ
PHPSESSID Išlaiko lankytojo sesijos būseną Sesijos metu
_pk_id# Svetainės lankytojų statistikos rinkimas 2 metai
_pk_ses# Svetainės lankytojų statistikos rinkimas 1 diena
piwik.php Svetainės lankytojų statistikos rinkimas Sesijos metu
UID Atpažįsta sugrįžtančius svetainės lankytojus 399 dienas

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Pagrindai, kuriais remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi Reglamento nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • siekiant teisėtų Sveikatos biuro ir (arba) trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys, interesų;
 • remdamiesi Jūsų duotu sutikimu;
 • vykdydami sutartis, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Asmens duomenų nepateikimo pasekmės

Norėdami naudotis Sveikatos biuro interneto svetaine Jūs turite pateikti tą informaciją, kurią prašoma įvesti svetainėje. Jeigu nepateiksite prašomų asmens duomenų, negalėsite naudotis svetainės funkcijomis.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo ar leidžia teisės aktai. Sveikatos biuro tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti dokumentacijos plane.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Aukščiau išvardintais tikslais tvarkomus asmens duomenis galime teikti:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo paslaugų teikėjams;
 • savivaldybei, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
 • informacinių sistemų ir registrų valdytojams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių.

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Sveikatos biuro asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: el. paštas jaunimas@palangosvsb.lt, telefono numeris – 8 687 42 358.

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1