1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Teisės aktai

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

ĮSAKYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-918 ,,Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-932 ,,Dėl Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo ir jos paskirstymo metodikos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas V-1387 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 

HIGIENOS NORMOS

Lietuvos Respublikos higienos norma HN 91:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

Lietuvos Respublikos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

 

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1